Nếu bạn đã có người con gái mình thích, vậy thì đừng làm cho ngườ… | Alena's Pins


Nếu bạn đã có người con gái mình thích, vậy thì đừng làm cho ngườ…

Nếu bạn đã có người con gái mình thích, vậy thì đừng làm cho người con khác cười. Bởi vì một người sẽ ghen, một người sẽ rung động.

Categories:   Alena's Pins

Comments